69819866_803017063429435_7575484606837686272_n.jpg

Бэлэн бай сургалт

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2019 оны А/77 дугаар тушаал “Аюулт үзэгдэл осол, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн сургалт зохион…

69797966_424474721518097_5309277887998722048_n.jpg

Ажилтан албан хаагчдын сургалт

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2019 оны А/77 дугаар тушаал “Аюулт үзэгдэл осол, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн сургалт зохион…