ДҮҮРГИЙН 131-Р ЦЭЦЭРЛЭГ ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

120459145_375527153464879_8872597607061448783_n.jpg

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай  хууль, Засгийн газрын 2018 оны 67 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам”, Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 125 дугаар тушаалаар баталсан “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх заавар”–ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Боловсролын хэлтсийн даргын хамтран баталсан Багануур дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийх ажлын удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны 09 сарын 20-ны өдөр 1-р хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг 131 дүгээр цэцэрлэгт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг зохион байгуулан явууллаа.

scroll to top