ДҮҮРГИЙН 142-Р ЦЭЦЭРЛЭГ ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

image-4.png

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай  хууль, Засгийн газрын 2018 оны 67 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам”, Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 125 дугаар тушаалаар баталсан “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх заавар”–ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Онцгой байдлын хэлтэс, Боловсролын хэлтсээс хамтран баталсан “Багануур дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийх ажлын удирдамж”-ийн хуваарийн дагуу 3-р хорооны 142 дугаар цэцэрлэг Гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг Эрсдэлийн удирдлагын мэргэжилтэн дэслэгч Д.Саруул-Ухаан удирдан 6 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хийж гүйцэтгэлээ.

scroll to top